2666 83.P0757 叹德文 (1卷)〖日本存觉光玄撰〗

2666 83.P0757 叹德文 (1卷)〖日本存觉光玄撰〗
分类:20.续诸宗部
点击数:542
《大正藏》第83卷No.2666
叹德文

  夫亲鸾圣人者。净教西方之先达。真宗末代之明师也。博览涉内外。修练兼显密。初习俗典兮切磋。此是在伯父业吏部之学窗所抽聚萤映雪之苦节也。后携圆宗兮研精。此是陪贯首镇和尚之禅房所闻大才诸德之讲敷也。依之十乘三谛之月观念送秋。百界千如之华薰修累岁。爰倩窥出要作此思惟。虽凝定水识浪频动。虽观心月妄云犹覆而一息不追千载长往。何贪浮生之交众徒疲假名之修学。须抛势利直悕出离。然而机教相应凡虑难明。乃近对根本中堂之本尊。远诣枝末诸方之灵窟。祈解脱之径路。求真实之知识。特运步于六角之精舍底百日之恳念之处。亲得告于五更之孤枕咽数行之感泪之间。幸臻黑谷圣人吉水之禅室。始入弥陀觉王净土之秘局尔降。三经之冲微•五祖之奥赜。一流之宗旨相传无误。二门之教相禀承有由。是以。所仰者即得往生住不退转之诚说。宛住平生业成之安心。所凭者欢喜踊跃乃至一念之流通此乃无上大利之胜德。仍以自修之去行兼为化他之要术。于时尊卑多倾礼敬之头。缁素举齐崇重之志。就中披一代藏兮擢经律论释之肝要。记六卷钞兮号教行信证之文类。彼书所摅义理甚深。所谓决凡夫有漏之诸善不入愿力成就之报土。呈如来利他之真心令生安养胜妙之乐邦。殊明佛智信疑之得失。盛判净土报化之往生。兼复就择瑛法师之释义。虽摸横竖二出之名。探宗家大师之祖意。巧立横竖二超之差。彼此助成标权实之教旨。渐顿分别辨长短之修行。他人未谈之。我师独存之。又有题愚秃钞之选。同为述自解义之记。彼文云。闻贤者信显愚秃心。贤者信内贤外愚也。愚秃心内愚外贤也。云云。此释假卑谦之言辞。其理存翻对之意趣。内虽备宏智之德。痛炫名于硕才道人之闻。外只现至愚之相。欲侔身于田夫野叟之类。是则窃示末世凡夫之行状。专表下根往生之实机者哉。加之或二教相望明四十二对之异。或二机比挍显一十八对之别。大底两典巨细不可具述。抑空圣人由当教中兴之篇坐辜之刻。鸾圣人为法匠上足之内同科之故。忽出上都之幽栖。遥配北陆之远境。然间。居诸频转。凉燠屡悛。尔时。憍慢贡高之俦。翻邪见以赴正见。儜弱下劣之汇。悔怯退以托弘誓。贵贱之归投遐迩合掌。都鄙之化导首尾满足。遂则蓬阙敕免之恩新加之时。华洛归欤之运再开之后。迎九十有回生涯之终证十万亿西涅槃之果以来。星霜积兮几许岁。年忌月忌本所报恩之勤无懈。山川隔兮数百里。远国近国后弟参诣之仪犹煽。是并圣人之弘通叶冥意之所致也。宁非众生之开悟依根熟之令然乎。凡三段之式文称扬虽足。二世之益物赞叹未倦。是故加一千言之褒誉。重拟百万端之报谢。然则于莲华藏界之中照见今讲肆。自檀林宝座之上影向斯梵筵。内证外用定添果地之庄严。上求下化宜究菩提之智断。重乞佛阁基固遥及梅怛梨耶之三会。法水流远普润六趣四生之群萠。敬白。
  延文四己亥年十一月十六日草之讫。盖是始自二十八日当月之御忌。可有尽未来际每度阐扬由。依为本所愿望。慭记短才卑言。且专感兴隆发意大志。且兼拟至愚报恩一端者也。

存觉满七十
  俊玄律师自去比虽誂之。自然懈怠处。御忌近近间。期日以前为可致清书。此两三日忘他事草之。今日十六日加中书毕。
  先年依俊玄僧都(于时律师)发起草送已来。当台讲演次同用之。而件本全分草案。颇以左道间。今所染老笔
也。

贞治五丙午岁五月十三日

常乐台主释存觉(七十七)