0147 02.P0872 佛说舍卫国王十梦经(1卷)〖失译〗

大正藏第 02 册 No. 0147 佛说舍卫国王十梦经

  No. 147 [Nos. 125(52.9), 146, 148]

  佛说舍卫国王十梦经

  附西晋录

  闻如是:

  一时,佛在舍卫国精舍,时有国王名波斯匿,夜梦十事:一者、三釜罗,两边釜沸气交往来,不入中央空釜中。二者、王梦见马口亦食,尻亦食。三者、见大树生花。四者、见小树生果。五者、见一人切绳,人后有羊,羊主食绳。六者、见胡虏坐金银床上以食金银器。七者、见大牛母还从犊子?乳。八者、见群牛从四面鸣走来相趍欲斗,当合未合不知牛处。九者、见大陂池水,中央浊四边清。十者、见溪水正赤。王梦即觉,恐怖畏亡国及身。明日即召左右群臣及诸异道人:“我昨夜梦见十事,谁能解之?”有异道人言:“吾能解之,恐王闻之即不乐耳。”王言:“便说,如卿所知。”异道人言:“王当亡国及身。”王大惊怖不厌不,异道人言:“可厌,当杀太子及所重夫人,及其库藏皆烧用祠天,王能尔者可得无他。”

  王闻道人语,愁怪惊愕忧亦不乐,却入斋室思惟是事。王有夫人名曰摩利,就到斋室中问:“王何以昼入斋室,颜色不和忧乃尔,谁有过于王?”王对曰:“汝莫问是事,但汝怖怯耳,非汝所知。”夫人说言:“我是王之体,给缓当相告言。”王便为夫人说言:“我昨夜梦见十事,吾问道人解梦如是,甚惶怖,不知何告?”夫人言:“莫愁忧也,譬如有人买金,磨着石上好恶自见,今佛近在精舍,可往问佛,灾怪悉可知矣。”

  王明日即召左右贤臣数千余人,来诣佛所稽首佛足,王言:“我昨夜所梦十事,愿佛为我解说之。”佛告王言:“慎莫愁忧也!王所梦者乃是后世变现耳。”

  佛言:“王梦见三釜罗,两边釜沸气交往来,不入中央空釜中者,后世人不复供给贫穷亲里及诸孤独,两富自相馈遗,王梦见是一事者,正为是耳。王梦见马口亦食,尻亦食者,后世大臣长吏,廪食于官复食于民,曲直者亦食,王梦见二事者,正为是耳。王梦见大树生花者,后世人年未满三十,头当生白发,王梦见三事者,正为是耳。王梦见小树生果者,后世女人年未满十五当行嫁抱儿,不知惭耻,王梦见四事者,正为是耳。王梦见一人切绳,人后有羊,羊主食绳者,后世女人,夫当从役若行贾贩,妇在其后将男子与共同房,食啖夫财,王梦见五事者,正为是耳。王梦胡虏好金银床上以食金银器者,后世人贵者当贱,贱者当贵,在上坐食食饮重味,君子食糟糠,小人食粳粮,王梦见六事者,正为是耳。王梦见大牛还从犊子?乳者,后世人母当为女作媒,将他男子与女同房,母守门户,捡取财物以自济活,王梦见七事者,正为是耳。王梦见群牛从四面鸣走来相趣欲斗,当合未合不知牛处者,后世贪淫多畜数妇,王及臣民长者皆大欢喜,当来今世当尔不尔,须臾之间云便解散,尔时顾见其怪,欲令人畏天地之禁,解不复贪淫,守妻慈心除之妻害,王梦见八事者,正为是耳。王梦见大陂池水,中央浊四边清者,后世人在国中不敬长老,当敬边国少年,王梦见九事者,正为是耳。王梦见大溪峪水正赤者,后世人大臣长吏,所欲不知止足,兴兵聚众更相攻伐,当杀人民流血正赤,王梦见十事者,正为是耳。王莫恐莫恐!于国于身妻子皆无他,是梦者皆为后世方来之事。”

  王即长跪言:“得佛教,心即欢喜,如人持小器受膏,膏多器小更求大器,得大器更受之,即安隐不恐。”王即稽首再拜,前以头面着佛足而去。还归于宫,重赐正夫人,皆夺诸公大臣俸禄,不复信诸婆罗门语。

  佛说舍卫国王十梦经