0111 02.P0504 佛说相应相可经(1卷)〖西晋 法炬译〗

大正藏第 02 册 No. 0111 佛说相应相可经

  No. 111 [No. 99(449-450), No. 101(20)]

  佛说相应相可经

  西晋沙门法炬译

  佛在舍卫国请诸比丘,比丘即到。佛告比丘,比丘应:“唯然,从佛闻。”

  佛便说:“是不闻者,不闻者俱,相类、相聚、相应、相可;多闻者,多闻者俱,相类、相聚、相应、相可。贪淫者,贪淫者俱,相类、相聚、相应、相可;不贪淫者,不贪淫者俱相类、相聚、相应、相可。瞋恚者,瞋恚者俱,相类、相聚、相应、相可;不瞋恚者,不瞋恚者俱,相类、相聚、相应、相可。愚痴者,愚痴者俱,相类、相聚、相应、相可;慧者,慧者俱,相类、相聚、相应、相可。布施者,布施者俱,相类、相聚、相应、相可;悭贪者,悭贪者俱,相类、相聚、相应、相可。少欲者,少欲者俱,相类、相聚、相应、相可;多欲者,多欲者俱,相类、相聚、相应、相可。不持戒者,不持戒者俱,相类、相聚、相应、相可;持戒者,持戒者俱,相类、相聚、相应、相可。难给者,难给者俱,相类、相聚、相应、相可;易给者,易给者俱,相类、相聚、相应、相可。不知足者,不知足者俱,相类、相聚、相应、相可;知足者,知足者俱,相类、相聚、相应、相可。不自守者,不自守者俱,相类、相聚、相应、相可;自守者,自守者俱,相类、相聚、相应、相可。”

  佛说:“比丘!如是慧人当分别是因缘,可行者行之,不可行者莫行。”

  佛说如是。比丘受行着意。

  佛说相应相可经