0075 01.P0882 佛为黄竹园老婆罗门说学经(1卷)〖失译〗

大正藏第 01 册 No. 0075 佛为黄竹园老婆罗门说学经

 No. 75 [No. 26(157)]

 佛为黄竹园老婆罗门说学经

 失译人名今附宋录

 闻如是:

 一时,婆伽婆在鞞兰若黄竹园。彼时,鞞兰若婆罗门,年老耆宿命趣后世,生年百二十,手执杖,中食后行,彷徉而行至世尊所。到已,共世尊面相慰劳。世尊面相慰劳已,柱杖世尊前立,鞞兰若却住一面已,白世尊曰:“此瞿昙!我闻沙门瞿昙年幼、学亦初,谓有大沙门婆罗门,彼来到亦不随时恭敬,亦不从坐起而不请坐。此瞿昙!我不然可汝。”

 “此婆罗门!我亦不见天及世间魔梵、沙门婆罗门、众天及人,令如来恭敬从坐起而请者。此婆罗门!谓如来若恭敬从坐起者,彼人头破为七分”

 “此沙门瞿昙!但懈怠慢!”

 “此婆罗门!有方便我可有慢,不如汝所说。此婆罗门!有色之味、声之味、香之味、细滑之味,是如来已尽、已知,断除根本,当来恐怖不复生法。此婆罗门!有是方便,令我有慢,不如汝所说。”

 “沙门瞿昙!无有恐怖。”

 “此婆罗门!复有方便,令我无有恐怖,不如汝所说。谓婆罗门!诸有色恐怖、声恐怖、香恐怖、味恐怖、细滑恐怖,彼,如来已尽、已知,断除根本,当来恐怖不复生。此婆罗门!有是方便,令我无有恐怖,不如汝所说。”

 “此沙门瞿昙!不复入胎。”

 “此婆罗门!有方便令我不入胎,不如汝所说。此婆罗门!诸有沙门婆罗门,当还于有、入于胎,我已尽、已知,断除根本,当来恐怖不复生,我说不入胎。此婆罗门!如来、无所著、等正觉,不复还入有于胎,已尽、已知,断除根本,当来恐怖不复生,我不入胎。此婆罗门!有是方便,令我不入胎,不如汝所说。复次,婆罗门!我者于世,皆有愚痴、乐于愚痴、为愚痴所缠裹,我初分别法,我于众生最在前说。犹若,婆罗门!有鸡,产或十或二十卵,以时随时在上伏,以时随时伏,以时随时转侧。谓彼鸡有所行,彼在卵中,以嘴以足破卵已,安隐自出,是彼初之行。如是,婆罗门!为愚痴所缠裹、以愚痴为阴覆。我初分别法,我于众生最上说。此婆罗门!手抱草至道场树下,到已于道场树下以草敷之,依敷尼师坛结加趺坐,要不破坐至成有漏尽。此婆罗门!我不坏坐至有漏尽。此婆罗门!于淫解脱,于诸恶不善法得解脱,自觉自行得爱喜,于初禅正受住。此婆罗门!我于彼时得初思惟,见法安乐,住有乐行,不失安隐住乘于涅槃。此婆罗门!息自觉自行,内有信乐,意应一心,无觉无行,得定欢喜,于二禅正受住。此婆罗门!于彼时得二思惟,见法安乐,住乐行,不失安隐住乘于涅槃。此婆罗门!爱喜无染,作于护,意念等知,身得安乐,谓圣所观所护念安乐住,于三禅正受住。此婆罗门!我于彼时得三思惟,见法安乐,住乐行,不失安乐住乘于涅槃。此婆罗门!止乐止苦,弃前欢喜爱灭,无苦无乐护意清净,于四禅正受住。此婆罗门!我于彼时得四思惟,见法安乐,住乐行,不失安乐住乘于涅槃。此婆罗门!以此三昧意清净白无有结,除诸结,柔濡行,常住不变异,念宿命智为证,以自御意。此婆罗门!有行有说,念无量宿所受,若一生二生百生千生,若一劫半劫无量诸劫,彼彼众生字是姓是,作性如是,食如是,苦乐如是,命长短,此间终生彼间,彼间终生此间,在此间字是姓是,食如是食,命如是长短。此婆罗门!我于彼时于夜半得初圣明,本无放逸行,今为定行,谓无智灭、智得生,闇冥除、明得生,无明尽、明得成,谓念宿命明智为证。此婆罗门!以三昧意清净白无有结,除诸结,柔濡行,常住无变异,得天眼智为证,以自御意。此婆罗门!我以天眼见清净出过于人,众生生者终者,有好有恶,有妙有丑,生善处恶处,随众生所作行,我知如真。此众生与身恶行俱、口恶行俱、意恶行俱,圣所不美,邪见与邪见俱,彼因彼缘,彼身坏死时生恶趣泥犁中。有众生身与善俱、口善行、意善行,信有善行,等见与等行俱,彼因彼缘,彼身坏死时生善处天上。此婆罗门!我于彼时,于夜过半得二明,本无放逸行,今得定行,谓弃无智、得于智,闇得除、明得成,无明尽、得有明,谓得天眼明智为证。此婆罗门!我以此三昧意清净白无有结,除诸结,柔濡行,常住无变异,有漏尽智为证明,以自御意。此婆罗门!有此苦,知如真,苦习、苦尽、苦尽住处,知如真,此有漏、有漏习、有漏尽、有漏尽住处,知如真,彼知彼见漏有漏意解脱,有有漏、痴有漏意解脱,解脱已得解脱知,生以尽、梵行以成、所作以办、名色已有,知如真。此婆罗门!我于彼时夜欲晓得于三明,本无放逸行,今得定行,无智尽、得有智,无明尽、得有明,谓有漏尽智为证得明。此婆罗门!谓有等说而说无愚痴,人生世间于众生鲜得离苦乐。此婆罗门!有说我等而说。何以故?此婆罗门!我非愚痴人出于世,于此世间最为妙,无有苦乐。”

 于是鞞兰若婆罗门放杖着地,头面礼世尊足,在世尊前赞世尊:“世尊为最!世尊为妙!世尊为最妙!世尊无与等,无有与世尊等者!世尊无有患,世尊于人亦无恚。此世尊!我今自归法及比丘僧,惟世尊!我今持优婆塞,从今日始尽命离于杀,今自归。”佛如是说。鞞兰若婆罗门闻世尊所说,欢喜而乐。

 佛为黄竹园老婆罗门说学经